[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” el_class=”insurance-first-row”][vc_column][vc_single_image image=”618″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1520422067475{margin-bottom: 15px !important;}”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1586454227041{padding-right: 40px !important;padding-left: 40px !important;}”]

Regulamin

§1 ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa z Klientem w przedmiocie świadczenia usług, zostaje zawarta po spełnieniu następujących warunków:
1) Klient złoży poprawnie sporządzone zamówienie. Zamówienie może zostać złożone online poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza, zamieszczonego w serwisie internetowym Wiza24.pl, e-mailem lub telefonicznie,
2) Wiza24.pl potwierdzi otrzymanie zamówienia oraz udzieli informacji o podejęciu się realizacji zamówionych przez klienta usług,
3) Klient dokona wpłaty całości lub części kwoty zgodnie z ustaleniami z pracownikiem Wiza24.pl
2. Jeżeli Klient poda nieprawidłowe dane kontaktowe, w tym telefon czy adres e-mail i w konsekwencji Wiza24.pl nie będzie w stanie skontaktować się z Klientem, potwierdzenie, o którym mowa w pkt 2 uznaje się za doręczone, jeśli tylko zostało ono przez Wiza24.pl wysłane na podany przez Klienta adres.

 

§2 PRZESYŁKI KURIERSKIE

1. Wiza24.pl współpracuje z firmami kurierskimi, które umożliwiają odbiór i dostarczenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia formalności wizowych.
2. Firmy kurierskie dysponują własnymi regulaminami i warunkami przewozowymi dostępnymi na stronach internetowych firm i w realizacji przesyłek regulaminy te mają znaczenie nadrzędne, niezależne od Wiza24.pl.

 

§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG POŚREDNICTWA WIZOWEGO

1. Usługa jest świadczona na podstawie zlecenia Klienta. Złożenie zlecenia jest jednoznaczne z udzieleniem Wiza24.pl pełnomocnictwa do posługiwania się przekazanymi dokumentami w zakresie niezbędnym do wykonania usługi konsularnej.
2. Usługi konsularne są świadczone w urzędach konsularnych i przedstawicielstwach dyplomatycznych różnych krajów.
3. Klient wyraża zgodę, aby przy świadczeniu usług konsularnych firma Wiza24.pl korzystała z usług innych podmiotów, w tym kurierów, poczty, niebędących pracownikami Wiza24.pl, za których działania nie ponosi odpowiedzialności.
4. W zleceniu Klient zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty wydane Wiza24.pl oraz podać adres i numer telefonu, pod którym Wiza24.pl będzie się kontaktować z Klientem.
5. Wiza24.pl zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zlecenia, gdyby otrzymane od Klienta dokumenty wzbudzały wątpliwości, co do swojej autentyczności lub zgodności z właściwymi przepisami. O wstrzymaniu działań Wiza24.pl niezwłocznie poinformuje Klienta.
6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

§4 PŁATNOŚĆ

1. Klient wybiera dogodną dla siebie formę płatności:
1) Przelew bankowy na rachunek Wiza24.pl w złotych polskich
2) Płatność gotówką, kartą kredytową lub płatniczą w biurze Wiza24.pl

 

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy i zrezygnować z usługi, składając oświadczenie pisemne. Dotyczyć to może tylko usług, które nie są w trakcie realizacji i jest możliwe odstąpienie od ich wykonywania. Odstąpienie od umowy nie może nastąpić po przesłaniu aplikacji wizowych przez Wiza24.pl do odpowiednich urzędów konsularnych.
2. W przypadku wycofania się przez Klienta z umowy, której przedmiot stanowiła jedynie rezerwacja noclegu w hotelu obowiązują warunki anulowania określone przez hotel.
3. Wiza24.pl zastrzega sobie prawo zmiany opisanych w niniejszym Regulaminie warunków lub rezygnacji z poszczególnych usług. Warunki anulacji opublikowane będą pod adresem serwisu internetowego będącego własnością Wiza24.pl i stanowić będą integralną część prezentacji oferty usług.
4. Od zwracanych Klientowi kwot nie przysługują odsetki.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Wiza24.pl

1. Wiza24.pl ponosi odpowiedzialność ograniczoną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli takie ograniczenie odpowiedzialności wynika z przepisów prawnych obowiązujących w Polsce albo z umów międzynarodowych.
2. Wiza24.pl nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość przekazanych przez Klienta dokumentów, niezbędnych do aplikowania o wizę, jak również za odmowę jej udzielenia przez odpowiedni urząd konsularny. Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne mogą odmownie rozpatrzyć wniosek Klienta bez podania przyczyny, niezależnie od tego, czy Wiza24.pl dochowa należytej staranności przy wykonywaniu usługi konsularnej. Tym samym Klient przyjmuje do wiadomości, iż Wiza24.pl nie gwarantuje pomyślnego rezultatu usługi konsularnej, ani też wykonania jej w ustalonym terminie.
3. Wiza24.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady usług, które wynikną z przyczyn niezależnych, w szczególności za warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działania innych okoliczności siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 

§7 REKLAMACJE

1. Właściwa reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej, listem, faxem bądź mailem nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia. Niezbędnym warunkiem rozpatrywania reklamacji jest wstępne zgłoszenie telefoniczne.
2. Wszelkie reklamacje należy składać w języku polskim.
3. Wiza24.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i udzielenia Klientowi pisemnej odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 dni.

 

§8 DANE OSOBOWE KLIENTA

1. Klient wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w bazie danych Wiza24.pl, a Wiza24.pl zobowiązuje się do ochrony tych danych, zgodnie z postanowieniami polskiej ustawy o ochronie danych osobowych i oświadcza, że dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.
2. Klient ma prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności praw do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

§9 RODO

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
W związku z tym potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przekazujemy informację na temat przetwarzania ww. danych udostępnianych firmie Pośrednictwo Wizowe Daniel Rongiers (właścicielowi serwisu Wiza24.pl).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Pośrednictwo Wizowe Daniel Rongiers z siedzibą w Warszawie przy ul. Skarbka z gór 122 B lok 50, 03-287 Warszawa, (NIP: 527-229-47-39, REGON: 017368066), zwana dalej Administratorem.

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest świadome i dobrowolne, a tym samym niezbędne do realizacji usługi lub zawarcia umowy. W przypadku odmowy podania danych zawarcie umowy lub/i realizacja usługi nie będą możliwe. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom, z których Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym biura podawcze, firmy kurierskie, itp., tylko i wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usługi świadczonej dla osoby, której dane osobowe dotyczą.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora (wyrażenie zgody i/lub zlecenie realizacji usługi i/lub zawarcie umowy) do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania, zgoda zostanie cofnięta lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

5. Posiada Pani/Pan również prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia.

6. Zakres przetwarzania danych zależy od rodzaju zleconej przez Klienta usługi, tym samym może obejmować następujące dane:
– Imię i nazwisko
– Adres e-mail i numer telefonu
– Adres zamieszkania i/lub adres korespondencyjny
– Płeć, obywatelstwo, narodowość, stan cywilny
– Numer PESEL
– Numer i seria dowodu osobistego/paszportu
– Data i miejsce urodzenia
– Miejsca pracy wraz ze stanowiskami
– Informacje dotyczące członków rodziny
– Informacje dotyczące wykształcenia, posiadanych uprawnień, znajomości języków obcych, sytuacji majątkowej, wyznania, odwiedzonych krajów, wcześniej posiadanych wiz

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stosunki prawne związane ze świadczeniem usług przez Wiza24.pl podlegają prawu polskiemu.
2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
3. Wszelkie spory związane z wykonywaniem usług przez Wiza24.pl rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wiza24.pl.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]