Bezpieczeństwo - wiza24

Bezpieczeństwo

Twoje dane osobowe będą niezbędne i wymagane przez odpowiednie urzędy konsularne w celu przygotowania wniosku wizowego i aplikowania o uzyskanie wizy. Wszystkie te dane (poza niezbędnymi do zaksięgowania usługi) nie będą przez nas przechowywane, ani przetwarzane w sposób inny, niż jest to konieczne do wykonania usługi pośrednictwa w uzyskaniu wizy. Zgromadzonych danych nie przekazujemy, ani nie udostępniamy niepowołanym osobom trzecim bądź instytucjom. Dokładamy również wszelkich starań, żeby maksymalnie zabezpieczyć Twoje dane osobowe, gwarantując połączenie szyfrowane. Pracownicy naszego biura są przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest firma Pośrednictwo Wizowe Daniel Rongiers, Warszawa NIP: 527 229 47 39, REGON:017368066

Szanowny Kliencie,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
W związku z tym potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przekazujemy informację na temat przetwarzania ww. danych udostępnianych firmie Pośrednictwo Wizowe Daniel Rongiers (właścicielowi serwisu Wiza24.pl).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Pośrednictwo Wizowe Daniel Rongiers z siedzibą w Warszawie przy ul. Skarbka z gór 122 b lok 50, (NIP: 527-229-47-39, REGON: 017368066), zwana dalej Administratorem.

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest świadome i dobrowolne, a tym samym niezbędne do realizacji usługi lub zawarcia umowy. W przypadku odmowy podania danych zawarcie umowy lub/i realizacja usługi nie będą możliwe. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom, z których Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym biura podawcze, firmy kurierskie, itp., tylko i wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usługi świadczonej dla osoby, której dane osobowe dotyczą.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora (wyrażenie zgody i/lub zlecenie realizacji usługi i/lub zawarcie umowy) do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania, zgoda zostanie cofnięta lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

5. Posiada Pani/Pan również prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia.

6. Zakres przetwarzania danych zależy od rodzaju zleconej przez Klienta usługi, tym samym może obejmować następujące dane:
– Imię i nazwisko
– Adres e-mail i numer telefonu
– Adres zamieszkania i/lub adres korespondencyjny
– Płeć, obywatelstwo, narodowość, stan cywilny
– Numer PESEL
– Numer i seria dowodu osobistego/paszportu
– Data i miejsce urodzenia
– Miejsca pracy wraz ze stanowiskami
– Informacje dotyczące członków rodziny
– Informacje dotyczące wykształcenia, posiadanych uprawnień, znajomości języków obcych, sytuacji majątkowej, wyznania, odwiedzonych krajów, wcześniej posiadanych wiz